Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 19.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 20:32:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів»
Юридична адреса* 03083, м. Київ, вул.Червонопрапорна,34
Керівник* Береза Юрій Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0445023241
E-mail* korksm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів Товариства 19 квітня 2013 р. було прийнято рішення здійснити викуп акцій акціонерів, які мають намір продати Товариству належні їм акції.
Викуп здійснюється за ціною 25,0 грн. за акцію у період з 15.05.2013 року до дня наступних загальних зборів акціонерів. Мета викупу акцій визначатиметься наступними загальними зборами акціонерів
Порядок викупу акцій:
Викуп здійснюється на підставі заяви акціонера, які подаються у довільній формі на ім’я Генерального директора у робочі дні з 8-30 до 17-00 за адресою м. Київ вул. Червонопрапорна 34.
У заяві акціонери Товариства обов’язково вказують своє прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків, номер контактного телефону, реквізити банківського рахунку для отримання коштів.
Викуп акцій здійснюється на підставі укладеного з Товариством договору.
Оплата акцій здійснюється Товариством відповідно до умов Договору на банківський рахунок акціонера.
Розгляд питань, які виникають у зв’язку з викупом товариством акцій Товариства у акціонерів, здійснюється Наглядовою радою або Генеральним директором відповідно до їх повноважень та чинного законодавства.
Номінальна вартість акцій 25,0 грн. Ринкова вартість акцій Товариства 25,0 грн. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій: за даними річної фінансової звітності за 2012 рік прибуток на акцію складає 3,395 грн.
Тип, форма існування акцій: прості іменні акції, бездокументарна форма існування.
Кількість акцій, що підлягають викупу становить 226000 штук простих іменних акцій, номінальної вартості 25,0 грн, бездокументарної форми випуску, у співвідношенні до статутного капіталу – 44,84127%.
Акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій: фізична особа — 55,15873%.
Прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій: члени наглядової ради та/або виконавчого органу не будуть продавати належні їм акції.
Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями): викуплених товариством власних акцій немає.
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу: №121/10/1/11 від 21.03.2011 року, видане Територіальним управлінням Державної комiсiї з цінних паперiв та фондового ринку у м.Києвi та Київській області.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Береза Юрій Михайлович